Lắc Tay

Lắc bạc 2 Tourmaline

SKU: LB011

2,350,000₫

Lắc Bạc 3 Peridot

SKU: LB004

1,640,000₫

Lắc bạc Garnet

SKU: LB017

1,350,000₫

Lắc bạc Hổ Phách

SKU: LB013

1,100,000₫

Lắc bạc Lapis Lazuli

SKU: LB003

1,150,000₫

Lắc bạc Mix

SKU: LB006

3,500,000₫

SKU: