Lắc Tay

Lắc bạc 2 Tourmaline

SKU: LB011

2,350,000₫

Lắc bạc Garnet

SKU: LB017

1,350,000₫

Lắc bạc Hổ Phách

SKU: LB013

1,100,000₫

Lắc bạc Opal

SKU: LB020

1,650,000₫

Lắc bạc Peridot

SKU: LB008

1,350,000₫

SKU: